Perla Dawn Sails

Dock: Cat Hai Port, Hai Phong, Vietnam